Vedtægter

§1. Klubbens navn er: Østlollands Rideklub. Fork. ØLR
Klubbens hjemsted er: Guldborgsund kommune.

§2. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmer til udøvelse af denne idræt samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedrørende hestens brug og pleje.

§3. Rideklubben er medlem af dansk rideforbund under Dansk idræts forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4. I rideklubben kan optages senior- og juniormedlemmer samt passive medlemmer.
Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år, se dog §7.
Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer eller andre aktiviteter.
Medlemskabet er gældende fra den dato skriftlig anmodning herom modtages af bestyrelsen. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel til 1. januar eller 1. juli.

§5A. Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opføre sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.
Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§5B. I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over to måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de angivne stemmer (blanke stemmer tæller som angivne).
Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride forbunds amatør og ordensudvalg inden 4 uger.

§5C. I det af §5B omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlige afstemninger, og med et flertal på 2/3 af de angivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds amatør og ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).

§6. Medlemskontingent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig godkendelse. Evt. ændringer i kontingentet træder i kraft fra 1/7 det pågældende år.
For alle medlemmer opkræves medlemskontingent halvårligt forud og er forfalden til betaling den 1. januar og 1. juli.
Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdag, ophører vedkommendes medlemsrettigheder og vedkommende kan kun optages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfalden kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder.
Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.
Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar overfor generalforsamlingen.

§7. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
På generalforsamlingen vælges bestyrelsen og 2 suppl. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Juniorerne alene vælger 2 juniorrepræsentanter samt 2 juniorsuppleant. De valgte må ikke være fyldt eller fylde 18 i det år de vælges.
Der afgår hvert år henholdsvis 2 og 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 juniorrepræsentant samt juniorsuppleanten, første gang efter lodtrækning.
I tilfælde af vakance for formand eller andet bestyrelsesmedlem indtræder en af suppleanterne i bestyrelsen. Såfremt suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny.
Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.
Følgende mennesker må ikke sidde i en klubs bestyrelse:

 1. Etablissementsejere og/eller bestyrelsesmedlemmer
 2. Ejere og forpagtere og/eller bestyrelsesmedlemmer
 3. Generelt undervisere, dog ikke amatørtrænere.
 4. Ansatte på etablissementet.

Hvert udvalg har behov for kortere eller længere tid til at knytte sekundære udvalg, som da repræsenteres i det primære udvalg, men ikke i bestyrelsen.
Hvert udvalgs arbejdsområde, ansvar og beføjelser skal præciseres i en til hvert udvalg hørende funktionsbeskrivelse.

§8. Bestyrelsesmøder afholdes mindst fire gange årligt, men i øvrigt efter behov på forlangende af mindst tre bestyrelsesmedlemmer.
Alle bestyrelses beslutninger tages ved simpelt flertal, se dog §5. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald næstformanden. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være til stede og deltage i afstemningen.
Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.
Sekretæren fører protokol over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, og et beslutningsreferat underskrives det enkeltes mødes afslutning. Ved møder med enkeltpersoner eller offentlige myndigheder m.m. underskrives protokollen af bestyrelsen på førstkommende bestyrelsesmøde.

§9. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, fx formand/næstformand - kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingen, som er truffet herom i medfør af lovens §10.
Der må ikke meddeles eneprokura.

§10. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, meddeles klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel. Dette sker via klubbens hjemmside og side på FB.
Medlemmer over 18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben mindst tre måneder.
Desuden skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen aflægger beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og godkendelse af øvrige kontingenter.
 5. Behandling af indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10.  Eventuelt

Generalforsamlingen træffer bestemmelser om køb, salg og anden afhændelse og pantsætning af klubbens faste ejendom, overgang til selvejende institution m.m.
På generalforsamlingen vælges personer ved almindeligt flertal.
Øvrige beslutninger ved simpelt flertal, se dog §11 og 14. Afstemning foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 2 medlemmer kræver skriftlig afstemning, se dog §5. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§11. Til forandring af lovene kræves en majoritet på 2/3 af de angivne stemmer.
Enhver ændring af lovene skal via distriktet indberettes til DRF til godkendelse.

§12. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer. Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§13. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne anser de for nødvendigt, eller når mindst 15 % af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsorden. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 8 ugers varsel.

§14. Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.
Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst ¾ af afgivne stemmer.
Ved den anden generalforsamling kan opløsningen vedtages ved simpelt flertal.
Eventuelle aktiver skal forfalde ridesportslige aktiviteter indenfor distrikt 5.